13UY0173-4 DÖKÜMCÜ SEVİYE 4

Dökümcü (Seviye 4), uygun özellikte metal ve alaşımları ergitmeye hazırlama, ergitme, ve sıvı metali çeşitli şekil ve özellikteki kalıplara potalar vasıtasıyla dökme işlemlerini uygulayan kişidir. Bu işlemler sonucunda, iş parçasının talimatlar ve standartlarda belirtilen yapı ve şekil özelliklerine uygun olması, pürüz, çıkıntı ve çöküntü gibi kusurların bulunmaması, malzemelerin, ocak, pota ve kalıpların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.
Döküm işlemleri sırasında, iş parçasının her türlü teknik çizimleri ve iş emirleri ile imalatta kullanılacak metal ve alaşımlara ilişkin bilgilerin doğru okunup yorumlanması, üretilecek iş parçasının özelliklerine uygun model, döküm ve kalıp çeşidinin tespit edilmesi ve dökümü biten parçaların temizlenerek uygun biçimde istiflenmesi Dökümcünün mesleki yetkinliğini gerektirir.

Dökümcü (Seviye 4), genel nezaret altında iş ile ilgili işlemlerin doğruluğundan, zamanlama-sından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan iş parçalarının teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olmasının sağlanması, temizlenmesi, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın otonom bakım ve temizliğinin yapılması, gerekli aparat ve takımların temini için öneri ve bildirimlerde bulunulması ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin emniyetinin sağlanması, Dökümcünün sorumlulukları arasında yer alır.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR 1) Başvuru formunun ıslak imzalı hali
2) Kimlik Fotokopisi
3) 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BİRİMLER VE ŞARTLARI ZORUNLU BİRİMLER 1) 13UY0173-4/A1 Döküm İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,
Çevre Yönetim Sistemleri
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
2) 13UY0173-4/A2 Kalite Yönetim Sistemi
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
3) 13UY0173-4/A3 İş Organizasyon ve İş Öncesi Hazırlık İşlemleri
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: A3+B1 90 dakika / A3+B2 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
SEÇMELİ BİRİMLER 1) 13UY0173-4/ B1 Metal ve Alaşımları Ergitmek
Teorik Soru Sayısı: 10 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 20 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: A3+B1 90 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
2) 13UY0173-4/ B2 Döküm yapmak
Teorik Soru Sayısı: 15 adet çoktan seçmeli test
Teorik Sınav Süresi: 30 dakika
Teorik Geçme Notu: 70 puan
Performans Sınav Süresi: A3+B2 60 dakika
Performans Geçme Notu Kritik adımların tamamından başarılı olma şartıyla asgari 80 puan
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tümünden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
SINAVA NASIL ÇALIŞILIR? Sınav soruları, ulusal yeterliliğe göre hazırlanmaktadır.
Ulusal yeterliliğe www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
BELGENİN YENİLENMESİ Belge yenileme sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:

Sınavsız belge yenileme: Belge sahibi, 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümü ve/veya referans yazısını sunmalıdır.

Sınavlı belge yenileme: Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmalıdır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.