Personel Belgelendirme

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere ISO 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kuruluşumuza başvuruda bulunmaları gerekir.

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

İlgili sektör tarafından hazırlanan, MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)’ne yerleştirilen, bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır. Sınavlar, ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilmektedir.

Toplam 71 ulusal yeterlilikte hizmet verilmektedir.

Belgelendirme detayı için https://meybem.voc-tester.com/mesleki-yeterlilikler sayfasını ziyaret ediniz.

23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’ unda yapılan değişiklik ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ilk aşamada tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

Son yayımlanan tebliğler ile toplam 225 meslekte belge zorunluluğu aranmaktadır. Belge zorunluluğu ile ilgili detaylı bilgi için https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi sayfasını ziyaret ediniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. 2022 yılı için belgesiz çalışan kişi başına aylık kişi başı 1414,17 TL idari para cezası öngörülmektedir.

Belge zorunluluğuna ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Aday kendini yetkin gördüğü her meslek dalından sınava girebilir ancak her sınav için ayrıca sınav ücreti yatırılmalıdır.

Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin teorik, performans ve mülakat sınavlarına girmek ve başarılı olmak şarttır.

İlk belgelendirme başvurularında ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin tamamından (A kodlu birimler) sınava girilmelidir.

Adaylar, TOBB MEYBEM A.Ş.’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için www.meybem.com.tr adresinde yer alan “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nu doldurarak ön talepte bulunabilir veya web sitesimizde bulunan http://basvuru.meybem.com.tr/basvuru.php adresinden online olarak yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvurularda, başvuru formunun ıslak imzalı sureti mutlaka merkezimize iletilmelidir.

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.

Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda en az 10 kişilik talep alınmalıdır.

Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 1 gün önce merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)
  • Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
  • Varsa öğrenim durumunu gösteren belge (zorunlu değil)
  • Islak imzalı başvuru formu
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair beyan

İstenen belgelerini sınav tarihinden önce iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.

Başvuru esnasında merkezimize iletilen evraklar  kontrol edilecektir.  Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır. Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir. Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istediğiniz mesleğin, sınav sürecinin işleyişi ve kapsamı hakkında MYK tarafından yayınlanmış ilgili Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterliliği (UY) incelemeniz gerekmektedir.

Minimum grup sayısının oluşturulması ve uygun sınav ortamının temin edilmesi halinde (şantiye, meslek okulları atölyeleri, vb) sınav organizasyonun Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

Merkezimizin web sayfasından (https://meybem.voc-tester.com/basvuru) veya 0312 218 26 20 iletişim numaramızdan bizlere ulaşarak sınavınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Sınava gelirken yanınızda sadece geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi) getirmeniz yeterlidir. Teorik sınavlar için kalem, silgi vb. , performans sınavı için ise gerekli tüm teçhizat ve sınav malzemeleri TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından temin edilecektir.

Aday hiçbir mazeret bildirmeden sınava girmemiş ise sınav ücretini geri alamaz. Ancak mazeretini belgelemesi halinde (doktor raporu vb.) sınav hakkını tekrar kullanabilir.

Tekrar başvuru formu doldurularak başvuru yapılmalıdır. Ücret fazla yatırılmış ise farkı adaya iade edilecek, ücret az yatırılmış ise eksik olan miktar adaydan talep edilecektir. Ancak değişikliğin sınav tarihinden en geç 4 gün içinde tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda yer alan “Belge Teslim Şekli” bölümünde belirtilen yöntemle teslim edilir.

Aday Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alırken “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi”, “Belge Teslim Formu”nu imzalamalıdır.

Adaya,  sınavda başarılı olduğu yeterlilik birimleri için, adayın talep etmesi halinde, “Birim Başarı Belgesi” verilir. Bireylerin sahip olduğu “Birim Başarı Belgeleri”nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenir.

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya önerilerinizi  yazılı (faks, e-posta yoluyla) olarak Şikâyet Formu ve İtiraz Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir. Diğer itiraz ve şikayetler herhangi bir zamanda yapılabilir.

Merkezimize iletilen itiraz/şikâyetiniz kayıt altına alınacaktır. İtirazlarınız, başvurunuzun MEYBEM A.Ş. kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 işgünü içerisinde, şikâyetleriniz ise en geç 15 işgünü içerisinde bilgilendirileceksiniz.

Karardan tatmin olunmadığı takdirde, tekrar itiraz/şikayette bulunulabilir. Bu durumda itiraz ve şikayetler bağımsız bir komite tarafından değerlendirilerek, karara bağlanır.

Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

Her ulusal yeterliliğin belge geçerlilik süresi değişiklik göstermektedir. Ulusal yeterliliklerin “Belge Geçerlilik Süresi” bölümlerini kontrol etmeniz veya TOBB MEYBEM’in belgelendirme programlarını incelemeniz tavsiye edilmektedir.

Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı için belge ücreti KDV dahil  300.-TL’dir. Kaybedilen belgenin yenilenmesi için kimlik fotokopisi ile tekrar merkezimize başvuru da bulunmak gerekmektedir.

Sera Gazı Doğrulama

Sera gazları, atmosferde bulunan ve güneşten gelen güneş ışınlarını yüzeye ulaşmalarına izin verirken, yüzeyden yansıyan ısıyı yakalayarak Dünya’nın sıcaklığını koruyan gazlardır. Bu gazlar, sera etkisi denilen doğal bir sürecin bir parçasıdır ve gezegenimizin yaşamını sürdürmesi için önemlidir.  Ancak, insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak sera gazlarının atmosferdeki konsantrasyonları artmıştır, özellikle fosil yakıt kullanımı, sanayi üretimi ve ormansızlaşma gibi faktörler sera gazlarının salınımını artırmıştır. Bu artış, sera gazlarının atmosferde birikmesine ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden olan küresel iklim değişikliğine yol açmıştır. Küresel iklim değişikliği, deniz seviyelerinin yükselmesi, aşırı hava olaylarının artması, kuraklık, orman yangınları ve daha fazlası gibi bir dizi olumsuz etkiyi tetiklemiştir. Bu nedenle, sera gazlarının kontrol altına alınması ve azaltılması, çevresel sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi destekleyen önemli bir hedef haline gelmiştir.

Karbon ayak izi, bir bireyin, kurum veya kuruluşun, ürünün hatta bir ülkenin sera gazı emisyonlarını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir kavramdır. Genellikle karbon ayak izi, karbondioksit (CO2) ve Metan(CH4), Florlu Karbon Bileşikleri (HFC, PFC, SF6 gibi) gibi sera gazlarının atmosfere salınımını ifade eder. Bu izleme ve değerlendirme süreci, bir faaliyetin, kuruluşun veya ürünün çevresel etkisini belirlemek ve iklim değişikliği ile mücadele için önlemler almak için kullanılır. Karbon ayak izi hesaplamaları birim olarak metrik ton CO2 eşdeğeri (CO2e) kullanır.

TS EN ISO 14064-1, sera gazlarının kurumsal seviyede hesaplanması ve raporlanması kullanılan uluslararası bir standarttır. Bu standart, kuruluşların iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerini daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde raporlamalarını, sera gazı emisyonlarını hesaplamalarını ve emisyonlarını azaltma çabalarını izlemelerini içermektedir. Gönüllülük esasına dayalı bir standarttır.

Kategori 1 – Doğrudan sera gazı emisyonları: Doğrudan sera gazı emisyonları, kuruluş sınırları içindeki kurulun sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından meydana gelir.

Kategori 2- İthal edilen enerjiden kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları: Elektrik, ısı, buhar, soğutma ve basınçlı hava gibi nihai enerji ve yardımcı hizmetlerin üretimi ile ilişkili yakıt yanmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını içerir.

Kategori 3 – Ulaştırmadan kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları: Bu kategori, kuruluş sınırları dışında kalan emisyon kaynaklarından gerçekleşmektedir. Bu kaynaklar hareketli kaynaklar olup, emisyonlar çoğunlukla ulaşım ekipmanında yakıtın yanması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Kategori 4 – Bir kuruluş tarafından kullanılan ürünlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları: Kuruluş tarafından kullanılan mallarla ilişkili kuruluş sınırlarının dışında bulunan kaynaklardan oluşur. Bu kaynaklar sabit veya hareketli olabilir ve raporlama yapan kuruluş tarafından satın alınan her türlü malla ilişkilendirilebilir. Emisyonlar çoğunlukla “beşikten tedarikçi kapısına” yaklaşımı ile bu kategoride değerlendirilir.

Kategori 5 – Kuruluşun ürünlerinin kullanımıyla ilişkili dolaylı sera gazı emisyonları: Kuruluşun ürünlerinin kullanımıyla ilişkili sera gazı salımları, kuruluşun üretim sürecinden sonraki yaşam aşamalarında kuruluş tarafından satılan ürünlerden kaynaklanmaktadır.

Kategori 6 – Diğer kaynaklardan dolaylı sera gazı emisyonları: Başka bir kategoride raporlanamayan herhangi bir kuruluşa özel emisyonlar varsa bu kategoride değerlendirilir.

Sera gazı doğrulama, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarını veya karbon ayak izini hesapladığı ve bu hesaplamaların doğru ve güvenilir olduğunu onaylama sürecini ifade eder. Sera gazı doğrulama, genellikle bağımsız üçüncü taraflar veya doğrulama kuruluşları tarafından gerçekleştirilir ve organizasyonun sera gazı hesaplamalarının şeffaf, güvenilir ve standartlara uygun olduğunu teyit etmek için kullanılır.